جستجو کردن
Close this search box.

تعریف از دیگران

تعریف از دیگران

شما از دیگران تعریف میکنید؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

چگونه انتقاد کنیم؟

چگونه انتقاد کنیم؟

شما بگید، چطور انتقاد کنیم؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

نیاز به امنیت

نیاز به امنیت

شما چطور احساس امنیت میکنید؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

آدم سالم

آدم سالم

شما تو رابطه آدم سالمی هستید؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

نسل به نسل

نسل به نسل

چقدر با ایده ها و ارزش های نسل های قبلی اکی هستید؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

حمایتگر یا منتقد

حمایتگر یا منتقد

شما دنبال آدم حمایتگرید یا منتقد؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

حمله به هویت

حمله به هویت

تو بحث هاتون سمت هویت آدما میرید؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

پیش شرط

پیش شرط

شما برای دوست داشتناتون پیش شرط دارید؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

تربیت کردن

تربیت کردن

چند درصد جامعه تربیت کردن رو بلدن؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

تاثیر کودکی

تاثیر کودکی

بهترین و بدترین تاثیری که از کودکی گرفتید چی بوده؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186