جستجو کردن
Close this search box.

باید ها

باید ها

  به بایدهای بقیه احترام میزارید؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

رنج کشیدن

رنج کشیدن

  شما هم از رنج ها بگید، بدون سانسور بگید لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

تفاوت در بیان کلمات یا ارزش ها

تفاوت در بیان کلمات یا ارزش ها

    شما در زمان تغییر فقط کلماتتون رو عوض میکنید یا واقعا تغییر در ارزش ها رو میپذیرید؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

ایجاد نیاز برای دوست داشته شدن

ایجاد نیاز برای دوست داشته شدن

شما چیکار میکنید که دوستون داشته باشن؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

تعریف شنیدن

تعریف شنیدن

  وقتی از شما تعریف میکنند، واکنش شما چیه؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

تعریف از دیگران

تعریف از دیگران

شما از دیگران تعریف میکنید؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

چگونه انتقاد کنیم؟

چگونه انتقاد کنیم؟

شما بگید، چطور انتقاد کنیم؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

نیاز به امنیت

نیاز به امنیت

شما چطور احساس امنیت میکنید؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

آدم سالم

آدم سالم

شما تو رابطه آدم سالمی هستید؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

نسل به نسل

نسل به نسل

چقدر با ایده ها و ارزش های نسل های قبلی اکی هستید؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186